Comisii de Specialitate

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI

COORDONATOR: ION DUMITREL

Comisia Publică și Siguranța Cetățeanului exercită, conform Statutului PNL şi legilor ţării care reglementează acest domeniu de activitate, atribuţii ce vizează elaborarea de politici sectoriale şi publice privind:

 • restructurarea structurilor naţionale şi locale de ordine publică în concordanţă cu prevederile Programului de Guvernare privind regionalizarea;
 • creşterea calităţii serviciilor publice prin instituirea de standarde conforme cu reglementările şi directivele emise de Consiliul European în acest domeniu;
 • creşterea siguranţei cetăţeanului;
 • prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, a traficului de persoane, a migraţiei ilegale, a criminalităţii informatice precum şi a altor fenomene infracţionale şi fapte antisociale;
 • prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri şi alte substanţe interzise;
 • reducerea timpului de răspuns prin eficientizarea sistemelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă;
 • desfăşurarea unui dialog politic bilateral interactiv cu principalii parteneri de cooperare interni şi externi din domeniul afacerilor interne.

În scopul gestionării unitare a problematicii privind domeniul afacerilor interne, Comisia asigură asistenţă de specialitate şi avizează, dacă este cazul, proiectele legislative din domeniu iniţiate de parlamentarii PNL.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale Comisia pentru Administraţie, Ordine Publică și Siguranța Cetățeanului monitorizează în permanenţă activitatea executivului ce are implicaţii directe aupra atribuţiilor:

 • Poliţiei Române
 • Poliţiei de Frontieră Române
 • Jandarmeriei Române
 • Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
 • tuturor celorlate structuri ale Ministerului Afacerilor Interne a căror activitate se reflectă în gradul de siguranţă al cetăţeanului şi în gradul de satisfacţie pe care cetăţeanul il manifestă faţă de activitatea acestora.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.administratie@pnl.ro

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

COORDONATOR: NINI SĂPUNARU

Subcomisii

Modernizarea sectorului agro-rural din România este o prioritate strategică in viziunea de guvernare liberală.

Reformarea exploataţiilor agricole româneşti, modernizarea spaţiului rural şi deblocarea potenţialului său economic, simplificarea administrativă constituie direcţii de acţiune clare şi asumate de PNL. România nu-şi mai permite încă 4 ani de greşeli în defavoarea fermierului român. Nu este suficient să conştientizăm faptul că avem un potenţial agricol imens, ci trebuie să valorificăm în mod real acest avantaj.

Toate aceste măsuri pot fi finalizate  prin absobţia fondurilor europene repartizate agriculturii româneşti.

 • transformarea agriculturii de subzistenţă într-o afacere profitabilă. Agricultorul român trebuie să devină un adevărat fermier european. În acest sens, strategia noastră urmăreşte ca sectorul agricol să devină atractiv, iar fermierul român un pion important în arhitectura economică a statului. Este vitală transfomarea agriculturii româneşti într-un motor de creştere economică prin crearea de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural și garantarea veniturilor agricultorilor;     
 • baza dezvoltării unei agriculturi competitive o reprezintă irigațiile. Este absolut necesară reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii aparţinând domeniului public al statului pentru cele 1 milion de hectare, din fonduri structurale în perioada 2014-2020;
 • atragerea a 30 milioane de euro din POS Mediu pentru desecări și siguranța populației, în paralel cu continuarea sprijinului pentru organizațiile de udători (din 90 proiecte depuse, doar 60 au finanțare). Până în acest moment nu s-a valorificat strategia de prevenire şi combatere a inundaţiilor şi alunecărilor de teren;
 • stimularea comasării terenurilor, întrucăt considerăm prioritară transformarea exploataţiilor mici şi de subzistenţă în ferme de dimensiune medie. Concentrarea acestor parcele a fost îngreunată atât de lipsa unui cadastru agricol, cât şi de lipsa unui program de comasare a terenurilor. Importante suprafeţe agricole sunt în acest moment necultivate în condiţiile în care, pe piaţa naţională, europeană şi mondială, cererea de produse alimentare este în creştere;
 • șansa pentru dezvoltarea spaţiului agro-rural din România o reprezintă PNDR şi reforma post 2013 a Politicii Agricole Comune (PAC). Avem în vedere dezvoltarea infrastructurii rurale, investiții pentru modernizarea fermelor și în industria agroalimentară, accesul la resursa de gaze şi energie din producţia internă la costuri reduse;
 • în domeniul industriei alimentare se dorește creşterea capacităţii de procesare a materiilor prime provenite din agricultură şi sporirea calităţii produselor agroalimentare prin îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniu;
 • elaborarea de programe naţionale pentru sectorul lapte şi legume-fructe: producţie, colectare, depozitare şi procesare;
 • consolidarea organizaţiilor profesionale ale producătorilor agricoli (grupuri de producători, asociaţii şi cooperative). Se va reglementa piața de legume-fructe cu ajutorul  carnetului de legumicultor, certificatului de producător, cardului de acces în piață;
 • susţinerea agriculturii de nişă: agricultura ecologică şi produse tradiţionale ca mărci înregistrate. România trebuie să pătrundă și să își consolideze o poziție de lider pe piața europeană a produselor bio.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.agricultura@pnl.ro

APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

COORDONATOR: LAURENTIU DAN LEOREANU

Comisia de Aparare si Siguranta Nationala a PNL are ca atributii principale elaborarea de politici publice, planuri, rapoarte, moţiuni şi rezoluţii în domeniul Apărării şi Siguranţei Naţionale, precum si integrarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Guvernare în domeniul Apărării şi Securităţii Naţionale.

Comisia de Apărare şi Siguranţă Naţională a PNL este formată din specialişti din domeniile respective, atât membri ai PNL, cât şi independenti politic, fără vreo altă afiliere la alt partid sau mişcare politică.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.aparare@pnl.ro

BUGET ȘI POLITICI FISCALE

COORDONATOR:

România se află, în prezent, în faţa unei opţiuni fundamentale pentru şansele sale de dezvoltare.

Într-un context dominat de cercul vicios al crizelor economice şi sociale, marcat de incertitudini şi dezechilibre financiare, modernizarea României necesită nu doar paşi imediaţi, de politică economică şi reformă instituţională, ci construirea unui nou model de dezvoltare economică, circumscris prezentului prin prisma propriilor avantaje competitive şi oportunităţi.

Comisia pentru Buget şi Politici Fiscale constituie forul profesional al PNL menit să asigure cadrul instituţional de analize, dezbateri şi propuneri privind politicile economice din domeniul fiscal-bugetar, precum şi din domeniul financiar. Comisia pentru Buget şi Politici Fiscale îşi structurează activitatea din perspectiva viziunii economice a Partidului Naţional Liberal.

În viziunea PNL, modelul liberal de dezvoltare este ancorat în câteva repere economice şi instituţionale esenţiale: stimularea mediul de afaceri, a investiţiilor şi a iniţiativelor antreprenoriale, care să genereze prosperitate în societatea românească, să dinamizeze inclusiv reformele din sfera sectorului public şi să încurajeze, în acelaşi timp, comportamentul onest în afaceri şi în relaţiile dintre stat şi contribuabili.

Obiectivul pentru România, pe care PNL îl consideră fundamental, este regândirea rolului statului în economie prin extinderea libertăţii economice. „Statul jucător” trebuie să devină, în mod necesar, „statul arbitru” al pieţei libere, prin întărirea rolului său de garant al drepturilor constituţionale, al justiţiei şi al principiilor fundamentale ale economiei de piaţă.

În acest context, obiectivele fundamentale ale Comisiei vizează:

 • elaborarea de propuneri de reformă în domeniile fiscal-bugetar şi financiar, care să contribuie la implementarea modelului liberal de dezvoltare, pentru creşterea atractivităţii economice a României prin reducerea poverii fiscale, simplificarea consistentă a sistemului de taxe şi creşterea predictibilităţii într-un cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru mediul de afaceri;
 • identificarea şi fundamentarea priorităţilor strategiei fiscal-bugetare, precum şi a politicilor economice din domeniul financiar, din perspectiva asigurării echilibrului macroeconomic, a creşterii calităţii finanţelor publice, precum şi a întăririi disciplinei şi guvernanţei financiar-fiscale;
 • organizarea de dezbateri, conferinţe şi seminarii pentru diseminarea strategiei şi politicilor economice ale PNL în domeniile fiscal-bugetar şi financiar, prin lansarea în dezbaterea publică a iniţiativelor liberale şi prin consultarea constantă, în acest sens, a mediului de afaceri, a societăţii civile şi a comunităţii academice.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.buget@pnl.ro

COMUNICAȚII ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

COORDONATOR:

Efortul pentru depăşirea crizei economice şi reducerea cheltuielilor publice trebuie să se bazeze pe informatizare, inovaţie, comunicaţii şi creşterea ponderii tehnologiei de vârf în structura industrială şi a exporturilor.

Obiectivele Comisiei pentru Comunicații și Societatea Informațională:

 • elaborarea de propuneri de modificare a legislaţiei care să asigure reforma instituţională a administraţiei publice centrale şi locale, pe baza tehnologiilor TIC moderne, pentru o guvernare mai eficientă şi interacţiune îmbunătăţită cu cetăţenii, asigurarea interoperabilităţii sistemelor IT guvernamentalea, asigurarea transparenţei achiziţiilor publice în domeniu;
 • promovarea de politici care să permită dezvoltarea industriei locale de TIC;
 • implementarea Agendei Digitale trasată de Comisia Europeană.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.comunicatii@pnl.ro

CULTURĂ, CULTE ȘI MINORITĂȚI

COORDONATOR: LIVIU BRĂTESCU

Subcomisii

Domenii strategice ale Comisiei:

Comisia de Cultură, Culte şi Minorităţi este o structură profesională a PNL care își propune să intervină în discuțiile societății civile și ale factorilor decizionali prin inițiative și contribuții importante pentru promovarea patrimoniului cultural, protecția minorităților naționale, sprijin pentru cultele recunoscute.

Bogăția patrimoniului cultural a României este insuficient exploatată atât la nivel local, cât și la nivel național. Mai mult, bogăția culturală a României necesită mai ales analize și intervenții publice care să se traducă în investiții pentru conservarea, reabilitarea și introducerea elementelor de patrimoniu în circuitul turistic.

România se bucură de o diversitate etnică și religioasă rezultată ca urmare a secolelor de conviețuire pașnică între diferite naționalități și etnii. Acest istoric de conviețuire trebuie întărit și valorificat, deoarece poate contribui la dezvoltare regională prin promovarea turismului cultural sau ecumenic.

În același timp, România a implementat cu succes programe de management al minorităților la nivel național pentru respectarea drepturilor minorităților naționale, ca o condiționalitate pentru apartenența la Uniunea Europeană.

Obiectivele Comisiei:

 • Contribuții la conservarea, protejarea şi revitalizarea patrimoniului cultural și religios al României în contextul atingerii Centenarului Marii Uniri, prin inițierea de proiecte, campanii și propuneri legislative
 • Sprijin pentru dezvoltarea și promovarea activităților culturale începând cu nivelul local până la cel național și european, activități menite să promoveze patrimoniul cultural și să crească potențialul de dezvoltare regională
 • Atragerea de personalități culturale către valorile Partidului Național Liberal, caracterizate prin respect cu privire la valorile culturale, la patrimoniul istoric, religios, cultural și identitar al României
 • Oferirea de expertiză pentru mediile decizionale în materie de management cultural și intercultural în contextul diversității etnice, religioase și culturale a României
 • Prezentarea de inițiative menite să prezerve respectul cu privire la drepturile minorităților naționale și cultelor recunoscute în România, indiferent de numărul acestora.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.cultura@pnl.ro

ECONOMIE, MEDIU DE AFACERI, ENERGIE ȘI TURISM

COORDONATOR: ROMULUS BULACU

Subcomisii

Conducere subcomisii

Comisia pentru Economie, Mediu de Afaceri, Energie și Turism este o structură profesională a PNL care gestionează problemele specifice domeniului de activitate în România și asigură corelarea acestora cu politicile sectoriale din Uniunea Europeană.

În viziunea PNL, modelul liberal de dezvoltare este ancorat în câteva repere economice şi instituţionale esenţiale: stimularea mediul de afaceri, a investiţiilor şi a iniţiativelor antreprenoriale, care să genereze prosperitate în societatea românească, să dinamizeze inclusiv reformele din sfera sectorului public şi să încurajeze, în acelaşi timp, comportamentul onest în afaceri şi în relaţiile dintre stat şi contribuabili.

Obiectivele pentru România, pe care PNL le consideră fundamentale, este regândirea rolului statului în economie, stabilirea unor coordonate clare pentru un mediu de afaceri prosper și corect, elaborarea unor politici coerente în domeniul energetic și dezvoltarea turismului.


Obiective

 • Identificarea și fundamentarea priorităților strategiei precum și a politicilor în domeniile de activitate
 • Elaborarea politicilor sectoriale și publice în domeniile de competenţă;
 • Elaborarea de propuneri de reformă în domeniile de activitate care să contribuie la implementarea modelului liberal de dezvoltare, pentru creşterea atractivităţii economice a României și dezvoltarea turismului
 • Întocmirea de planuri și rapoarte cu caracter sectorial;
 • Întocmirea de moțiuni si rezoluţii în domeniul de competență;
 • Intocmirea de avize consultative asupra iniţiativelor legislative ale parlamentarilor PNL în domeniul de competență al Comisiei și formularea unui răspuns, cu completari si modificari daca este cazul;
 • Organizarea de dezbateri și conferințe.
 • Lansarea inițiativelor liberale în domeniul de interes prin dezbateri publice cu mediul interesat.
 • Preluarea propunerilor făcute de comisiile de specialitate județene, analizarea acestora și integrarea lor în politicile și programele elaborate de C.E.M.E.T.;
 • Asigurarea asistenței prin transmiterea unor puncte de vedere și răspunsuri, în domeniul de competență, atât aleșilor locali cât și președinților de filială ce formulează solicitări către C.E.M.E.T.;
 • Atragerea de specialiști in domeniu, ce activează în insituțiile și autoritățile publice sau în mediul privat;
 • Organizarea de intâlniri periodice cu comisiile județene.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisiaeconomicapnl@gmail.com

EDUCAȚIE, CERCETARE ȘI SPORT

COORDONATOR: MARILEN PIRTEA

Comisia pentru Educație și Cercetare a PNL este o structură profesională a PNL care gestionează problemele specifice domeniului educației în România și asigură corelarea acestora cu politicile educaționale din Uniunea Europeană.

Educația trebuie să asigure fiecărui individ șansa să se dezvolte după abilităţile şi mai ales meritele sale, să-i lase spaţiu de creaţie şi iniţiativă.

Educația are un rol fundamental pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetățenilor cu competențele  și aptitudinile de care economia și societatea românească în particular, europeană în general, au nevoie pentru a rămâne competitive și inovatoare.


Obiectivele comisiei:

 • stabilirea priorităților și a direcțiilor strategice pentru Educație ale PNL;
 • elaborarea de propuneri de acte normative, care să susțină și să conducă la implementarea viziunii și politicilor liberale în domeniul Educației;
 • asigurarea de asistență de specialitate, în domeniul de competență, pentru aleșii locali, parlamentari, presedinți de filială, structuri PNL centrale și locale;
 • atragerea de specialiști din domeniul educațional către PNL (fie ca membri, fie ca simpatizanți) prin activitățile pe care comisia le va desfășura: workshop-uri, seminarii, conferințe în cadrul cărora vor fi promovate valorile liberale, activitatea politică de susținere a domeniului, diseminarea doctrinei liberale;
 • poziționarea ca principal nod de comunicare al PNL în relația cu profesorii, elevii, părinții acestora, organizațiile și fundațiile ce activează în domeniul educațional;
 • propunerea de soluții de finanțare externă prin care să fie implementate proiecte menite a rezolva
 • probleme specifice domeniului educațional și care nu pot fi susținute de bugetul de stat.

Site-uri conexe domeniului educației, cercetării și sportului:

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.educatie@pnl.ro

FONDURI EUROPENE ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ

COORDONATOR: PETRU LUHAN

Absorbţia fondurilor structurale și de coeziune reprezintă o prioritate de grad zero, atât în ceea ce privește actuala perioadă de programare, cât și în ceea ce privește negocierea pachetului legislativ viitor.

Propunerile Comisiei Europene prevăd un set de reguli foarte stricte pentru accesarea fondurilor europene în următoarea perioadă de programare. Concret, este vorba despre un regulament general de stabilire a normelor comune care reglementează Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru afaceri maritime și pescuit (EMFF). În plus, documentul cuprinde trei regulamente specifice pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune, două regulamente referitoare la obiectivul de cooperare teritorială europeană și, respectiv, la Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), două regulamente privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și, respectiv, programul pentru schimbare socială și inovare socială, precum și o comunicare privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

În cadrul reuniunilor Comisiei de specialitate vom analiza toate aspectele problematice și extrem de importante pentru România, identificate în cadrul negocierilor și vom prezenta propuneri concrete menite a sprijini reprezentanții țării noastre pe parcursul negocierilor derulate la nivel european atât în cadrul Consiliului, cât și al Parlamentului European.

Obiectivul nostru principal este acela de a crea premisele necesare pentru ca România să poată accesa într-un procent cât mai mare, fonduri nerambursabile pentru proiecte de investiţii, de dezvoltare, de formare și reconversie profesională, în sprijinul populaţiei și a antreprenorilor.

Program de lucru

Comisia pentru Fonduri Europene se reuneşte o dată la două săptămâni, iar săptămânal are loc o consultare în scris (prin e-mail) între membri.

Site-uri conexe fondurilor europene și dezvoltării regionale

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: petru.luhan@pnl.ro

INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT

COORDONATOR: ALIN-ADRIAN NICA

Strategia Programului de guvernare pentru domeniul “Transporturi” este creșterea conectivității naționale între polii de creștere economică ai României și a conectivității trans-europene pentru societate și mediul de afaceri,  având ca obiectiv implementarea unui sistem de transport eficient economic, sustenabil, sigur, cu impact redus asupra mediului și se referă la dezvoltarea infrastructurii de transport de-a lungul rețelei TEN-T, modernizarea și mentenanța infrastructurii de transport existente.

Programul propune următoarele obiective strategice:

 • Eficiența economică, în ceea ce privește operațiunile de transport și utilizatorii acestuia, în mod specific, beneficiile sistemului de transport trebuie să depășească costurile.
 • Sustenabilitatea, incluzând sustenabilitatea economică, financiară și de mediu. Vor fi dezvoltate prioritar modurile de transport durabile: feroviar și rutier, prin proiecte cu impact redus asupra mediului: naval și intermodal, care sunt cele mai eficiente energetic și cu cel mai scăzut grad de emisii poluante.
 • Siguranța, vizând un sistem de transport mai sigur, cu un număr redus de accidente de circulație.
 • Dezvoltarea economică echilibrată: sistemul de transport nu reprezintă un scop în sine, el trebuie configurat astfel încât să favorizeze dezvoltarea economică a României atât la nivel național cât și la nivel regional, respectând principiul echității față de toți cetățenii.
 • Finanțarea: programul general se înscrie într-o estimare realistă a fondurilor naționale și a celorlalte surse de finanțare pentru perioada planificată.

Promovarea intensivă a sistemelor de transport inteligente (ITS) prin proiecte integrate în programele de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de transportAcestea urmăresc înglobarea ansamblului tehnologiilor pentru facilitarea interacțiunii directe dintre mijloacele de transport și infrastructură.

Tacticile adoptate vizează întreținerea, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea durabilă a infrastructurii  de transport astfel încât să asigure costuri de transport și efecte asupra mediului cât mai mici. Dezvoltarea durabilă a rețelelor de transport presupune o corectă prioritizare a modurilor de transport și în cadrul acestora, a proiectelor ca soluții durabile de dezvoltare, după cum urmează:

 • transportul feroviar și transportul rutier (prin proiecte cu impact minim asupra mediului).
 • transportul naval,
 • transportul multimodal (intermodal),
 • transportul aerian.

Un enunț sintetic, concis și cuprinzător, al tacticilor PNL pentru domeniul transporturilor vizează: corectarea și recuperarea trecutului, organizarea și accelerarea prezentului, anticiparea și pregătirea viitorului.

– Corectarea și recuperarea trecutuluiadică aducerea rețelelor de transport existente, în principal rutieră și feroviară, la starea de viabilitate corespunzătoare prin lucrări de întreținere și reparații, inclusiv lucrări de sporire a siguranței circulației pe baza sistemelor de management PMS, BMS pentru domeniul rutier și măsuri pentru întreținerea și siguranța circulației pe calea ferată.

– Organizarea și accelerarea prezentuluiadică pregătirea corespunzătoare, în conformitate cu reglementările în vigoare și accelerarea implementării marilor proiecte de infrastructură rutieră, autostrăzi, drumuri expres, reabilitarea și modernizarea căilor ferate și reabilitarea și construcția de platforme multimodale pentru recuperarea deficitului de infrastructură, atât pentru conexiunea externă, cât și pentru accesibilitatea internă.

– Anticiparea și pregătirea viitorului, adică racordarea României la rețeaua europeană feroviară de mare viteză, prioritate a UE pentru prezenta perioadă bugetară 2021-2027, prin participarea la proiectele care vizează viitoarele rețele de transport europene:

 • Participarea României la realizarea proiectului Liniei de mare viteză Paris-Viena-Budapesta-Bucuresti-Constanta, cu ramificația de sud până la Istanbul.
 • începerea modernizării parcului de material rulant prin introducerea Ecotrenurilor – trenuri având combustibil hidrogenul, cu emisii zero (apă+abur), un tanc de hidrogen asigurând autonomia Ecotrenului pentru 1.000 de km,
 • Reluarea înțelegerilor dintre Guvernele României și Belgiei, sau alt guvern al unei țări din UE, pentru modernizarea Gării de Nord prin Parteneriat Public-Public între Companiile de stat de cale ferată, română și belgiană, sau altă țară, prin utilizarea fondurilor europene nerambursabile. Modernizarea presupune transformarea Gării de Nord dintr-o gară terminală într-o gară de tranzit, cu liniile ferate îngropate subteran pe teritoriul intravilan al Municipiului București și organizată pe mai multe niveluri subterane pentru transportul cu metroul, transportul auto in comun, transportul feroviar periurban, intercity și trenuri de mare viteză. Prin multiplicarea funcțiilor urbane, zona Gării de Nord se va redefini și va deveni  un hub multimodal și multifuncțional, centru cultural și de divertisment, centru de afaceri și comercial, disponibilizându-se terenuri intravilane de mare valoare pentru planul de urbanism al capitalei, pe modelul gărilor ultramoderne europene (exemplu, Gara Centrală din Anvers, Belgia).

PRINCIPIUL DE BAZĂ al Programului de guvernare este PLANIFICAREA, care se va face pe baza documentului de strategie aprobat prin HG 666/2016, Master Planului General de Transport din România (MPGT), elaborat în contextul documentelor europene, Strategia “Europa 2020”, Cartea albă, Cartea verde și mai ales în contextul politicii de dezvoltare a TEN-T (Rețeaua trans-europeană de transport) precum și al politicilor comune ale Uniunii Europene privind transporturile (CTP). 

Planificarea proiectelor – pregătirea riguroasă a proiectelor, urmărindu-se termene și costuri rezonabile în conformitate cu legislația în vigoare, pentru promovare si implementare, conform cu Lista proiectelor prioritare din MPGT, respectiv proiectele cu punctajul cel mai mare obținut la testarea cu MNT.

Planificarea bugetară – asigurarea finanțării sigure și suficiente, în concordanță cu necesitățile de promovare a investițiilor în fiecare etapă legislativă și cu progresul fizic al investițiilor bugetate, planificat prin grafice de execuție și faze determinante. 

Planificarea resurselor umane – reprofesionalizarea personalului din instituțiile și companiile de stat din domeniul transporturilor și dimensionarea corespunzătoare a personalului, funcționari și specialiști, pentru promovarea și implementarea proiectelor și administrarea și întreținerea rețelelor de transport. Aceasta presupune clarificarea de urgență a cadrului legal de implementare a OUG. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. În prezent toate conducerile regiilor și companiilor de stat sunt provizorii, fapt ce blochează luarea unor decizii corecte, coerente și pe termen lung.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.transporturi@pnl.ro

MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

COORDONATOR: Raluca Turcan

Coordonarea activității

Comisia pentru Muncă, Familie și Protecție Socială PNL are atribuții ce vizează:

 • elaborarea de politici sectoriale și publice privind raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecția muncii, sistemul de salarizare, jurisdicția muncii, statutul juridic al femeii salariate);
 • raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdicția conflictelor colective de muncă);
 • desfășoară un dialog politic bilateral interactiv cu principalii parteneri de cooperare interni și externi din domeniul de resort;
 • sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizații, ajutor de șomaj, alocație de stat);
 • asistență socială (ajutoare materiale, gratuități);
  sistemul public de susținere din partea statutului pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane cu handicap, minori și altele; problematica ocupării forței de muncă, formarea profesională a adulților;
 • politici familiale și demografice;
 • relaționarea cu organizațiile nonguvernamentale și cultele religioase acreditate ca furnizori de servicii sociale;
 • egalitatea de șanse între femei și bărbați;
 • monitorizarea activității Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cât și a instituțiilor subordinate acestuia, în concordanță cu prevederile Programului de guvernare;
 • fondurile europene incidente domeniului social;

În scopul gestionării unitare a problematicii privind domeniul muncii, familiei și protecției sociale, Comisia asigură asistență de specialitate și avizează proiectele legislative din acest domeniu inițiate de parlamentarii PNL și de Partidul Național Liberal.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia monitorizează activitatea executivului ce are implicații directe asupra atribuțiilor:

 • Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
 • Consiliului Economic și Social;
 • Consiliului Național Tripartit pentru Dialogul Social;
 • Autorității de Management Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
 • Casei Naționale de Pensii Publice;
 • Autoritatea de Supraveghere Financiara – Sectorul Pensii Private;
 • Agenției Naționale de Ocuparea Forței de Muncă;
 • Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități;
 • Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
 • Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;
 • Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială;
 • Inspecției Muncii;
 • Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.munca@pnl.ro

POLITICĂ EXTERNĂ

COORDONATOR: LIGIA CECILIA POPESCU

Comisia își desfășoară activitatea în scopul elaborării unor analize și evaluări pe teme prioritare de politică externă, monitorizarea activității în domeniul politicii externe a Președinției, Guvernului, a Centralei MAE, și a misiunilor diplomatice în îndeplinirea obiectivelor de politică externă cuprinse în programul de guvernare și stadiului de implementare, declarațiilor și pozițiilor exprimate pe teme regionale și globale cu implicații asupra intereselor României. Temele de comunicare, analizele și punctele de vedere elaborate de Comisie sunt menite să susțină și să fundamenteze discursul public al Președintelui PNL în domeniul politicii externe. Comisia interacționează, în limitele statutare, ca interfață cu instituțiile cu competențe în domeniul politicii externe precum MAE, ambasadele României și misiunile diplomatice acreditate în țara noastră, cu lumea academică, cu organizații neguvernamentale și societatea civilă, cu invitați exponenți ai acestui domeniu.

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: politica.externa@pnl.ro

JUSTIȚIE ȘI DREPTURI CETĂȚENEȘTI

COORDONATOR: IOAN CUPȘA

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.justitie@pnl.ro

SĂNĂTATE

COORDONATOR: ANDREI BACIU

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.sanatate@pnl.ro

MEDIU, APE ȘI SILVICULTURĂ

COORDONATOR: LUCIA VARGA

Regulament Comisii

Descarcă regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de Specialitate PNL.

Vrei să discutăm?

Trimite-ne mesajul tău la adresa de email: comisie.mediu@pnl.ro