Oportunități pentru APL

Partidul Național Liberal > Info PNL > Oportunități pentru APL

EEA Grants, Programul RoEnergy: Apelul AUDITURI ENERGETICE

Innovation Norway, in calitate de Operator de Program pentru Programul „RoEnergy” finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014 – 2021, a lansat in data de 23 februarie 2019 schema de granturi mici „Audituri energetice”.

Schema are ca obiectiv finantarea de audituri energetice care sa stea la baza proiectelor ce vor fi depuse in cadrul viitoarelor apeluri din domeniul „Reducerea emisiilor de CO2 (Eficienta energetica)”.

Beneficiarii eligibili: autoritati locale, ONG-uri, firme private.

Partenerii eligibili: orice entitate publica sau privata din Romania sau Norvegia (inclusiv ONG).

Proiectul trebuie sa fie in concordanta cu:

– Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;

– Legea 121/2014 privind eficienta energetica;

– Legea 160/2016 privind modificarea si completarea Legii 121/2014.

Auditul energetic trebuie realizat de catre un auditor energetic autorizat de catre MDRAP / ANRE.

In total, suma alocata acestei scheme de grant este de 300 000 de euro. Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maxima este de 10.000 de euro.

Se aplica principiul rambursarii (beneficiarul achita costul auditului energetic, dupa care acesta ii este rambursat).

Cotele de cofinantare din partea Beneficiarului:

– Autoritati publice: 15%;

– ONG-uri: 10%;

– Firme private: variabil.

 

Termenul limita de depunere a aplicatiilor este 25 aprilie 2019.

Intreaga documentatie trebuie depusa in limba engleza.

Programul Operational Regional – Prioritatea 3.2. – in parteneriat cu MDRAP

Axa Prioritara 3, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 3.2 Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila – in parteneriat

Prin Obiectivul specific 3.2. din POR 2014-2020, sunt sprijinite acele proiecte care dovedesc ca au un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si al zonelor functionale (Z.F.) ale acestora. Punctul de plecare in identificarea acestor proiecte se regaseste in analiza efectuata, directiile de actiune si in masurile propuse in Planurile de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) ale municipiilor/ oraselor sau elaborate inclusiv la nivel de zone periurbane/metropolitane, conform prevederilor legale.


Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
Acele subactivitati/ activitati care, printr-o abordare integrata, vor contribui in mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de sera (GES) , provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/oraselor si a Z.F., generat, in principal, de utilizarea extinsa a autoturismelor pentru deplasarea populatiei in interiorul municipiului, dar si pentru deplasarea navetistilor care au ca origine sau destinatie a deplasarilor municipiul/orasul in cauza.

Prin apelul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/in parteneriat se finanteaza doar achizitia de mijloace de transport public, respectiv troleibuze si autobuze electrice, utilizate pe traseele existente de transport public ale partenerilor din proiecte, ce pot fi echipate cu instalatii, softuri si echipamente aferente sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”) si ale sistemelor de management al traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI). De asemenea, se finanteaza achizitia si instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice achizitionate prin proiect.

Activitatile proiectelor propuse la finantare trebuie sa fie justificate in cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) si sa se regaseasca in scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D.

 1. Achizitionarea de troleibuze
  2. Achizitionarea de autobuze electrice
  3. Achizitia si instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice
  4. Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”)
  5. Achizitia si instalarea componentelor/sistemelor de managementul traficului, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI)

Proiectele propuse la finantare sau sub-activitatile/masurile componente ale acestora, ce cuprind activitatile/sub-activitatile eligibile enumerate mai sus, trebuie sa fie justificate in cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) si sa se regaseasca in scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibila orizontala, asociata celor trei categorii de activitati de mai sus, este reprezentata de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilita conform prevederilor legale in vigoare (se va vedea si Anexa 3.2.6 in ceea ce priveste cheltuielile eligibile aferente acestui document strategic).

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publiceca lider de parteneriat, organizat in bazaOrdonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 1/2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative;

si

 • Unitatile administrativ-teritoriale orase/municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei , republicata, cu exceptia celor 39 municipii resedinta de judet eligibile in cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile” si a oraselor/municipiilor eligibile in cadrul apelului cu numarul POR/2018/3/3.2/2/ITI/in parteneriat;

De asemenea, pot participa in cadrul parteneriatelor anterior mentionate inclusiv unitatea administrativ-teritoriala judetul si unitatile administrativ-teritoriale comunele din zonele functionale ale oraselor/municipiilor eligibile, in situatia continuarii pe teritoriul acestora a unor trasee de transport public comune cu orasul/municipiul eligibil si a apartenentei unitatilor administrativ-teritoriale anterior amintite la o asociatie de dezvoltare intercomunitara (ADI) avand ca scop serviciul de transport public local/zonal de calatori (a se vederea prevederile art. 5, alin. (2), lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007).

Pentru achizitia de troleibuze, doar UAT municipiile (inclusiv Z.F.) sunt parteneri eligibili.

Alocarea financiara pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/in parteneriat este de 28.293.176 euro (FEDR+BS), din care 24.540.000 euro provin din FEDR.

Valoarea totala eligibila a cererii de finantare se incadreaza in urmatoarele limite minime si maxime:
Valoarea minima eligibila: 500.000 euro
Valoarea maxima eligibila: 48.000.000 euro

Apelul urmează a se lansa! Vă vom ține la curent!

 

 

 

 

 

EEA Grants, Programul SOCIAL: Apelul ACCES LA FINANTARE

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de Operator de Program pentru Programul „Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor” (Dezvoltare locala), finantat din Granturile SEE si Norvegiene 2014 – 2021, a lansat in data de 5 februarie 2019 schema de granturi mici „Acces la finantare”.

Schema de grant are ca obiectiv cresterea capacitatii autoritatilor locale de a obtine finantari pentru implementarea masurilor prevazute in strategiile si planurile locale de dezvoltare, vizand dezvoltarea locala si reducerea saraciei in comunitati sarace, izolate, marginalizate.

In acest context, prin intermediul schemei de granturi mici, FRDS va finanta elaborarea de documentatii tehnice in vederea realizarii de investitii comunitare, constand ȋn construirea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea următoarelor tipuri de infrastructură:

– Infrastructură socială: proiecte ce vizează infrastructura pentru servicii sociale (infrastructură socială, pentru educație, sănatate, ocuparea forţei de muncă);

– Infrastructură de apă: proiecte ce vizează asigurarea alimentării cu apă a unităților care furnizează servicii sociale;

– Infrastructură de canalizare: proiecte ce vizează evacuarea apelor uzate pentru unitățile care furnizează servicii sociale;

– Drumuri, poduri și podețe: proiecte ce vizează drumuri de interes județean, drumuri de interes local, poduri și podețe ce permit grupurilor defavorizate accesul la servicii sociale;

– Infrastructură de locuinţe: proiecte ce vizează locuinţele sociale.

Promotorii de proiect eligibili sunt autoritati ale administratiei publice locale, respectiv comune, orase (inclusiv municipii) si judete pe teritoriul carora se afla comunitati marginalizate rurale sau mic-urbane (cu pana la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de saracie sau excluziune sociala, care vor beneficia de investitiile care urmeaza a fi realizate prin finantarea ulterioara ce va fi obtinuta de beneficiarii schemei de grant.

In total, suma alocata acestei scheme de grant este de 1.000.000 de euro si provine din Granturile SEE 2014 – 2021 (85%) si cofinantarea publica (15%).

Valoarea minima a grantului care poate fi solicitat este de 5.000 de euro, iar cea maxima este de 40.000 de euro.

Termenul limita de depunere a proiectelor este 24 aprilie 2019.

NU este necesara cofinantare din partea Beneficiarului.