Oportunitati finantare proiecte pentru Autoritatile locale (orase, comune)

Casa Verde Plus – persoane juridice

(Administratia Fondului pentru Mediu):

– Maxim 500 000 lei

– Cofinantare beneficiar 10%

– Obiectiv: cresterea eficientei energetice in cladiri aflate in proprietatea primariei;

– Beneficiari: persoane juridice: unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice, organizaţii neguvernamentale.

– Cheltuieli eligibile:

– cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform DALI: materiale de izolaţie organic-naturale, sisteme de acoperiş verde, perete vegetal, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), geam termopan cu tâmplărie din lemn;

– sisteme de iluminat pe bază de LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiţia de bază;

– cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;

– taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă;

– cheltuielile cu consultanţa, DALI, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază. Sumele nedecontate privind cheltuielile pentru proiectare şi consultanţă nu se vor reporta pentru execuţie lucrări şi se vor diminua în mod corespunzător din valoarea contractului de finanţare.

https://www.afm.ro/casa_verde_plus.php

 

Programul Operational Regional (POR):

POR: Axa prioritara 3: „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon” – Obiectivul specific 3.1. „Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” – Prioritatea de investitii 3.1.c – „Iluminat public – Regiuni, B-I și ITI Delta Dunării”:

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii, specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice in iluminatul public, sunt:

– inlocuirea lampilor cu un consum ridicat de energie electrica cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalatiilor electrice – stalpi, retele, etc.;

– achizitionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;

– crearea/ extinderea/ reintregirea sistemului de iluminat public in localitatile urbane;

– utilizarea surselor regenerabile de energie;

– orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului;

– realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Categorii de beneficiari eligibili: Unitati administrativ-teritoriale din mediul urban.

Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 100.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 5 milioane euro.

Termen depunere cerere online de finantare: 18 octombrie 2018.

Documente:

http://inforegionordest.ro/documente/noutati/18/Ghid%203.1C%20-%20Iluminat%20Public%20%20-%20corrigendum%20nr.%202.rar

 

POR: Axa prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, O.S. 4.1. „Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila”:

Se finanteaza acele sub-activitati/ activitati care, printr-o abordare integrata, vor contribui în mod direct la reducerea emisiilor de dioxid de carbon si de alte gaze cu efect de sera (GES), provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor resedinta de judet si a Z.F.U, generat, în principal, de utilizarea extinsa a autoturismelor pentru deplasarea populatiei în interiorul municipiului/Z.F.U., dar si pentru deplasarea navetistilor care au ca origine sau destinatie a deplasarilor municipiul în cauza.

 1. Investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori

Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Achizitionarea de material rulant (tramvaie);
 • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
 • Achizitionarea de troleibuze;
 • Achizitionarea de autobuze;

Infrastructura utilizata pentru prestarea serviciului de transport public de calatori

 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport public electric;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea depourilor/autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnica aferenta;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea statiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz);
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de bilete integrate pentru calatori („e-bilete” sau „e-ticketing”);
 • Crearea/modernizarea/reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru mijloacele de transport public de calatori;
 • Configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strazile urbane deservite de transportul public de calatori, în vederea construirii/modernizarii/extinderii benzilor separate dedicate pentru transportul public de calatori, a construirii /extinderii/modernizarii traseelor/pistelor pentru pietoni si biciclete, inclusiv construirea/modernizarea/reabilitarea partii carosabile a infrastructurii rutiere;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de calatori;
 1. Investitii destinate transportului electric si nemotorizat
 • Achizitionarea si instalarea statiilor de reîncarcare a automobilelor electrice si electrice hibride;
 • Construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete;
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental”/„bike-sharing”);
 • Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor în anumite zone;
 1. Alte investitii destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbana
 • Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum si a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Plantarea de aliniamente de arbori si arbusti;
 • Construirea parcarilor de transfer de tip „park and ride”;

Proiectele propuse la finantare sau sub-activitatile/masurile componente ale acestora, trebuie sa se regaseasca în scenariul optim selectat „A face ceva” al P.M.U.D. Astfel, o activitate eligibila orizontala, asociata celor trei categorii de activitati de mai sus, este reprezentata de elaborarea Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila (P.M.U.D.) la nivel de arie de studiu stabilita conform prevederilor legale în vigoare.

Categorii de beneficiari eligibili:

 • Unitati administrativ-teritoriale municipii resedinta de judet;
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritoriala municipiul resedinta de judet cu orase/municipii/comune din zona functionala urbana(Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinatatea teritoriala a acestuia;
 • Unitatea administrativ-teritoriala judetulinclusiv cu posibilitatea parteneriatului cu unitatea administrativ-teritoriala municipiul resedinta de judet eligibil.

Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 500.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 20 milioane euro.

Termen depunere cerere online de finantare: 31 decembrie 2018.

Documente: http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/18/Ghid%20specific%20O.S%204.1%20-%20versiune%20finala%20MARTIE%202018.rar

POR: Axa prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.2 – „Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului” – O.S. 4.2. „Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet”:

Vor fi finantate urmatoarele activitati:

 • demolarea cladirilor situate pe terenurile supuse interventiilor aflate într-o stare avansata de degradare, care nu apartin patrimoniului national cultural;
 • realizare alei pietonale, piste pentru biciclisti, creare trotuare;
 • amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori si arbusti);
 • crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joaca pentru copii etc.);
 • Achizitionarea si montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru intretinere/vestiare, scene;
 • instalare Wi-Fi în spatiile publice;
 • instalare sisteme de supraveghere video a spatiilor  amenajate prin proiect;
 • dotare mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
 • modernizarea strazilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus interventiei (Strazile urbane sunt eligibile în situatii exceptionale, numai în masura în care astfel de investitii sunt necesare pentru facilitarea accesibilitatii la obiectivul de investitii, si  în limita de maxim 15% din valoarea a cheltuielilor eligibile aferente incluse cadrul categoriilor 12, 13, 15 (subcategoriile 53 si 54) si 16 (subcategoria 57), din bugetul proiectului);
 • înlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice a terenului obiect al investitiei;
 • realizare sistem de irigatii/sistem de iluminat pentru spatiile amenajate prin proiect.

– Categorii de beneficiari eligibili: municipiile resedinta de judet.

– Valoarea eligibila a unui proiect: minimum 100.000 de euro; maxim 5 milioane euro.

Termen depunere cerere online de finantare: 31 decembrie 2018. Documente: http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/18/Ghid_4.2.1_consolidat_corrigendum_1.rar

 

POR: Axa prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.3 – „Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale” – Obiectivul specific 4.3: „Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din municipiile – resedinta de judet din Romania”:

Interventiile teritorializate pot include diverse activitati de regenerare, în functie de nevoile specifice identificate la nivel local. Lista orientativa include:

 • Investitii în facilitati destinate utilizarii publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piete publice, scuaruri, parculete, locuri de joaca pentru copii, precum si facilitati pentru activitati sportive si recreationale (ex. terenuri de sport, etc);
 • Investitii în cladiri destinate utilizarii publice pentru activitati educative, culturale si recreative, socio-culturale, cu scopul de a crea, îmbunatati sau extinde serviciile publice de baza (constructie/reabilitare/modernizare), inclusiv dotarea acestora cu echipamente specifice;
 • Constructia/reabilitarea/modernizarea tuturor tipurilor de utilitati de baza la scara mica (cum ar fi infratructura edilitara de gaze, electricitate, apa, salubritate);
 • Constructia/reabilitarea/modernizarea strazilor de importanta secundara, inclusiv trotuare, piste pentru biciclisti, alei pietonale, cai de acces;

Solicitanti eligibili:

 • Unitati Administrativ Teritoriale Municipiu – Resedinta de judet, definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare ( APL-uri)
 • Parteneriate intre UAT- Municipiu – Resedinta de judet (ca lider de parteneriat) si institutii publice locale descrise mai jos:

– În acceptiunea prezentului ghid, institutiile publice locale sunt de tipul furnizorilor publici de servicii sociale în conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistentei sociale, art. 37, alineatele 1 si 2.

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:

 1. structurile specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritatile executive din unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu-resedinta de judet si judet;
 2. unitatile sanitare, unitatile de învatmânt si alte institutii publice locale nivel de municipiu-resedinta de judet si judet care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate;

Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 100.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 5 milioane euro.

Termen depunere cerere online de finantare: 31 decembrie 2018.

Documente: http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/18/Ghid%204.3%20corrigendum%20iunie%202018.rar

 

POR: Axa prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.4 – „Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare” – Obiectivul specific 4.4: „Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca”:

Se vor finanta urmatoarele actiuni: Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru educatia timpurie anteprescolara (crese) si prescolara (gradinite).

Categorii de beneficiari eligibili: Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale aferente municipiilor resedinta de judet.

Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 100.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 6.7 milioane euro.

Termen depunere cerere online de finantare: 31 decembrie 2018.

Documente: http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/18/Ghid%20specific%204.4%20%20modificat%2026.02.2018.zip

 

POR: Axa prioritara 4: „Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”, Prioritatea de investitii 4.5 – „Investitiile in educatie, in formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare” – Obiectivul specific 4.5: „Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020”:

Se vor finanta urmatoarele actiuni: Constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru învatamântul profesional si tehnic si învatarea pe tot parcursul vietii (licee tehnologice si scoli profesionale).

– Categorii de beneficiari eligibili: Unitati administrativ-teritoriale si institutii ale administratiei publice locale aferente municipiilor resedinta de judet.

– Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 100.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 6.7 milioane euro.

Termen depunere cerere online de finantare: 31 decembrie 2018.

Documente:

http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/18/Ghid%20specific%204.5%20-%2026.02.2018.zip

 

POR: Axa prioritara 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Obiectivul specific 8.1: „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate” – Operatiunea 8.1.A „Ambulatorii”:

Operatiunea A este dedicata investitiilor de tipul reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente, investitii ce vor contribui la accesul sporit la servicii preventive si de terapie de prima linie a persoanelor sarace si celor din zonele cu acces redus.

Se vor finanta urmatoarele actiuni: Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/ rationalizarea spitalelor mici, ineficiente.

– Categorii de beneficiari eligibili: Unitati administrativ-teritoriale; Parteneriate UAT + unitati sanitare publice cu personalitate juridica proprie care au in componenta unul sau mai multe ambulatorii.

– Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul prioritatii este de minimum 100.000 de euro si valoarea totala maxima a unui proiect este de 2.3 milioane euro.

Termen depunere cerere online de finantare: 21 octombrie 2018.

Documente: http://www.inforegionordest.ro/documente/noutati/18/Corrigendum%20nr.1_8_1_A_AMBULATORII_MAI_2018.rar

 

POR: Axa prioritara 13: „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 13.1.: „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale (7 Regiuni mai putin dezvoltate, ITI Delta Dunării, SUERD)” – Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITI şi POR/2018/13/13.1/1/SUERD:

– Probleme de infrastructua

– Probleme sociale

– Investiții pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative, precum și pentru îmbunătăţirea spațiilor publice urbane.

UAT-uri < 100 000 locuitori, cu exceptia municipiilor resedinta de judet.

Posibilitate parteneriate – UAT + institutie publica din subordinea UAT si/sau ONG furnizor servicii sociale.

Valoarea totală eligibilă a unei Cereri de finanţare este de minimum 100 000 euro și de maximum 5 milioane euro.

Aceste apeluri de proiecte sunt necompetitive, cu depunerea la termen a cererilor de finanțare, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principiului „primul venit, primul servit”.

Termen depunere cerere online de finantare: 1 octombrie 2018.

Documente: http://www.inforegio.ro/images/CM%20POR%2014_20/Decizia%2082_20.03.2018%20_%20Criterii%20prioritatea%2013.1.pdf

https://adrvest.ro/regenerare-orase-mici-si-mijlocii/

 

Programul Operational Capital Uman (POCU):

POCU: Axa prioritara 4 „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”, prioritatea de investitii 9.ii „Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii”, Obiectivul Specific 4.4 „Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice” – „Bunicii comunitatii”:

– Activitati: asistenta sociala, asistenta psihologica, asistenta medicala, cursuri, centru de zi (echipamente si resurse umane), unitate / servicii de ingrijire la domiciliu, cantina sociala, serviciu mobil de catering („masa pe roti”), ambulanta sociala, transport pentru batrani cu dizabilitati motorii, etc.

– Conditii: sa functioneze minim 24 de luni pe durata implemetarii proiectului + minim 6 luni dupa finalizare.

– Beneficiari eligibili: furnizori de servicii sociale acreditati; UAT-uri in parteneriat cu actorii sociali relevanti.

– Perioada de implementare: maxim 36 de luni.

– Grup tinta: minim 100 de persoane.

– Finantare: maxim 600 000 €

– Cofinantare beneficiar: cf regulilor generale ale POCU.

Termen depunere cerere online de finantare: 26 octombrie 2018.

Documente:

https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-documente/1477

 

POCU: Axa prioritara 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)”, Obiectivul tematic 9 „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”, prioritatea de investiții 9.vi „Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul Specific 5.2. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”:

– Beneficiari eligibili: furnizori de servicii sociale acreditati; UAT-uri in parteneriat cu actorii sociali relevanti.

Activitatea principală 1 (activitate obligatorie) – Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

Activitatea principală 2 – Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate.

Activitatea principală 3 – Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.

Activitatea principală 4 – Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității.

Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială.

Activitatea principală 6 – Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

– Perioada de implementare: maxim 36 de luni.

– Grup tinta: minim 250 de persoane.

– Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin 2 din măsurile obligatorii (activitățile principale), respectiv activitățile principale obligatorii 1 si 3 si/sau 4.

– Finantare: maxim 1 milion €.

– Cofinantare beneficiar: cf regulilor generale ale POCU.

Termen depunere cerere online de finantare: 26 octombrie 2018.

Documente: https://www.fonduri-structurale.ro/descarca-documente/1091

 

Capitol valabil numai pentru comune: O alta posibilitate ca o primarie de comuna sa acceseze finantati (100 – 200 mii euro/proiect) este sa adere / sa fie membra GAL din regiune si sa depuna cereri de finantare acolo. Fiecare GAL are la dispozitie circa 2,5 milioane de euro pentru proiecte.

 

PNDL: Documentele pentru obtinerea de finantari pe PNDL (MDRAP) in 2019 trebuie depuse pana la sfarsitul lunii septembrie 2018.

 

Domeniul piscicol: Daca exista primarii care au in domeniul public suprafete ce pot deveni amenajari piscicole, sunt disponibile finantari prin AFIR (trebuie ca primaria in cauza sa infiinteze o societate comerciala care sa se ocupe de administrarea respectivei amenajari piscicole, ce poate cuprinde inclusiv pensiune, restaurant, etc).

 

Pentru investitori privati – finantari disponibile prin AFIR:

– Masura 4.1. – finanteaza ferme de productie (in special zootehnie);

– Masura 4.1a – finanteaza livezi (se va lansa in septembrie);

– Masura 4.2. – finanteaza procesarea industriala a produselor agricole (1 – 1.5 milioane de euro/proiect depus spre finantare).